Disclaimer

Deze website is een product van Springer Media B.V., tevens handelend onder de naam waar Bohn Stafleu Loghum onderdeel van uitmaakt. Bohn Stafleu van Loghum accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bohn Stafleu van Loghum is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Bohn Stafleu van Loghum is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Bohn Stafleu van Loghum, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Springer Media B.V. (gedeponeerd bij de KvK per 1 januari 2008) die op deze site van toepassing zijn.

Aanvullend op deze disclaimer wordt voor Qruxx e-mailberichten een e-mail-disclaimer gehanteerd

E-Mail disclaimer

Springer Media B.V., waarvan Qruxx onderdeel uitmaakt, hecht veel belang aan een zorgvuldige opstelling en verzending van haar e-mailberichten, met en zonder bijlagen. Desondanks is het mogelijk dat berichten onvolledig zijn, onjuistheden bevatten, niet juist zijn geadresseerd en/of te laat worden ontvangen. Springer Media B.V. aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan e-mailberichten rechten worden ontleend. De informatie verzonden in e-mailberichten inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van deze berichten. Indien een e-mail bericht niet juist geadresseerd is, wordt de afzender verzocht Springer Media B.V. op de hoogte te stellen over de onjuiste adressering of ontvangst via klantenservice@springermedia.nl en desbetreffend e-mail bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit haar systeem te wissen. Springer Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten, zoals schade door virussen.

Aanvullend op de e-mail-disclaimer wordt voor deze website een disclaimer gehanteerd. Op opdrachten aan Springer Media B.V. zijn de Algemene Voorwaarden  van toepassing.