Home KiZ special De balans tussen verantwoorden en verbeteren (2019)

KiZ special De balans tussen verantwoorden en verbeteren (2019)

Het is tijd voor een nieuwe balans tussen verantwoorden en verbeteren. Deze special van KiZ geeft een voorzet.

Gebruik prestatiemeting beïnvloedt ziekenhuisprestaties

Een gerichtheid op cijfers kan meer efficiëntie opleveren, maar ook de kwaliteit van de patiëntgerichte zorg doen afnemen. Een 'lerende' houding van managers ten aanzien van de prestatie-informatie draagt juist positief bij aan de collectieve werkcultuur en de kwaliteit van patiëntgerichte zorg.

Balanceren tussen verantwoorden en verbeteren

Het oorspronkelijk doel van registraties was het inzichtelijk maken van de patiëntenzorg om van elkaar te leren welke verbeteringen nodig waren. Door de grote registratielast is dat doel ondergesneeuwd geraakt. Het is tijd voor een nieuwe balans tussen verantwoorden en verbeteren.

Vruchtbaar verantwoorden: hoe observatie leidt tot leren

Beelden van Kwaliteit leidt medewerkers op om teams van professionals tijdens hun interacties met bewoners te observeren. Uit onderzoek blijkt de waarde hiervan.

Leren van calamiteiten kan beter

De wet bepaalt hoe ziekenhuizen een calamiteit moeten onderzoeken en aan wie ze moeten rapporteren. De daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen zijn lang niet altijd effectief. Internationaal en nationaal is hier nog veel te verbeteren.
Organisatie

Multidisciplinair team speelt grote rol bij kwaliteitsverbetering

Binnen het Follow Me programma vormt een multidisciplinair behandelteam de plek waar routinematige uitkomstevaluatie en wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden. Door de zorg en de registratie te standaardiseren wordt periodieke evaluatie mede mogelijk. Innoveren wordt zo een vast onderdeel van de zorg.

Gecoördineerde collegiale steun kan niet zonder anders verantwoorden

Een sterke focus op meetbaarheid levert vaak een te eenzijdig beeld van de geleverde kwaliteit. Een betere balans is nodig tussen kwantitatief en kwalitatief verantwoorden. Dit blijkt in voor de professional kwetsbare situaties, zoals na een ernstig patiëntveiligheidsincident, niet zo eenvoudig.
Ict

Jacqueline Hartgerink, DICA: ‘Ons geheim? We beginnen klein’

“Het effect van data driven kwaliteitsverbetering is groot. Met real world data en doorlopend nieuwe patiëntinformatie hebben we inzicht in het effect van de behandeling en wordt het mogelijk om uitspraken te doen over de kwaliteit van zorg.”