Home Tags KiZ special Samenwerken aan de Transitie in Zorg en Welzijn (2023)

KiZ special Samenwerken aan de Transitie in Zorg en Welzijn (2023)

Geïntegreerde zorg

Transitie in de zorg: modewoord of reële verandering?

Het begrip transitie is momenteel een veelgehoord begrip in de zorgsector. Het wordt genoemd in leidende beleidsdocumenten zoals het Integraal Zorgakkoord en het Kader Passende Zorg. In de praktijk kan het nog wel een zoektocht zijn wat deze transitie dan behelst en specifiek anders maakt dan andere verandertrajecten die we in de zorgsector hebben meegemaakt, schrijven Françoise Johansen en Roel van Braak, beiden verbonden aan DRIFT (Dutch Research Institute For Transitions) bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Geïntegreerde zorg

Regionaal samenwerken: ‘Zonder goed proces geen impact’

Regionale samenwerking is cruciaal bij de uitvoering van het Integrale Zorgakkoord, stellen Frans van Zoest en Jan Verschuren van Waardigheid en trots in de regio. Het kan verschillende partijen helpen om hun krachten te bundelen, expertise te delen en de zorg te organiseren rondom de behoeften van de patiënt. Door gezamenlijk te investeren in preventie, efficiëntie en kwaliteit kunnen we betere zorgresultaten bereiken en de gezondheid en het welzijn van de bevolking bevorderen.
Geïntegreerde zorg

Reablement; een nieuw samenspel tussen hulpvrager en hulpverlener

Reablement omarmen betekent loslaten. Het loslaten van protocollen en procedures, van werkwijzen en richtlijnen. Niet langer meer praten óver ouderen, maar praten mét ouderen. Onderkennen wat hun mogelijkheden zijn. Begrijpen wie de ander is en welke behoefte iemand heeft. De vrijheid van ouderen respecteren om het leven te leiden zoals zij dat zelf willen. Vrij waar het kan, zorg en ondersteuning waar het nodig is. Een fundamenteel andere manier van denken. Het is niet nieuw maar wel onbekend, schrijft directeur Reable Nederland Rudi Westendorp.
Geïntegreerde zorg

IZA en GALA als een opstap naar nieuwe sturingsprincipes

Het Integraal Zorgakkoord is uniek in het bijeenbrengen van de verschillende zorgsectoren en samen met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) brengt het zorg dichter naar de burger. Een interview met Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa, de organisatie van en voor gemeentelijke directeuren en leidinggevenden in het sociaal domein.
Geïntegreerde zorg

KiZ special: Samenwerken aan de Transitie in Zorg en Welzijn

“We dreigen vast te lopen”; dat is de boodschap waar bijna alle auteurs en geïnterviewden mee starten. Met optimaliseren van het huidige systeem gaan we het verschil in aanbod van en vraag naar zorg niet oplossen. In dit themanummer gaan we in op de noodzakelijke transitie van de zorg en delen de auteurs hun inzichten en ervaringen.
Geïntegreerde zorg

Passende zorg dient het individu, het collectief en de toekomstige generaties

Met het programma Passende Zorgpraktijken beoogt het Zorginstituut bestaande, impactvolle werkwijzen op het gebied van passende zorg te identificeren, op te halen, kenbaar te maken, gebundeld terug te geven aan het veld en te helpen om deze op te schalen. De ambitie is om de transitie naar passende zorg te versnellen. Programmamanager Gerdien Franx vertelt erover. 
Geïntegreerde zorg

Werken aan toegankelijkheid van zorg met meer regie bij de burger

Het tekort aan personeel in de zorg is een probleem dat de komende jaren toeneemt. En ook financieel wordt het de komende jaren niet veel ruimer. Hoe richt je dan de zorg in? Netwerkorganisatie in de zorg Espria zoekt samenwerking buiten de gebaande paden. Maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan, zegt bestuursvoorzitter Ria Stegehuis.
Geïntegreerde zorg

Van zorg naar welzijn: gaan grenswerkers het fiksen?

Onder noemers van de-institutionalisering, vermaatschappelijking van de zorg, de-medicalisering, normalisering en substitutie wordt al decennialang geprobeerd specialistische, zwaardere en kostbare zorg en hulpverlening te verruilen voor welzijnspraktijken. Maar echt lukken doet het tot nu toe niet, schrijven Cynthia Friebel en Radboud Engbersen.
Geïntegreerde zorg

Het belang van leefstijlzorg voor de zwangere vrouw

Een van de pijlers in het Integraal Zorgakkoord is ‘gezond leven en preventie’ met als doel ziekten te voorkomen en daarmee zorgconsumptie terug te dringen. Door een gezonde leefstijl kunnen ziekten voorkómen worden en kan het beloop van (chronische) ziekten positief worden beïnvloed. Met name voor vrouwen met een kinderwens is het hebben van een gezonde leefstijl van cruciaal belang, schrijft Melissa van der Windt. Niet alleen voor hun eigen gezondheid, maar ook voor die van de toekomstige generaties.