Home Tags KiZ

KiZ

Patiëntperspectief

KiZ Special: Safety-II, een nieuw perspectief op patiëntveiligheid

Het is alweer twee jaar geleden dat de redactie Kwaliteit in Zorg een special uitbracht over Safety-II, een nieuw perspectief op leren van de complexe praktijk van patiëntveiligheid. Deze benadering gaat niet over het zeker waardevolle oorzakenonderzoek na incidenten zoals in Safety-I, maar over leren door reflectie, bijvoorbeeld in dialoogsessies, en aanpassingsvermogen vanuit een positieve insteek. Nu het Safety-II gedachtegoed steeds meer wordt toegepast en aandacht krijgt in Nederlandse zorginstellingen, werd het hoog tijd voor een nieuwe KiZ special over dit thema.
Patiëntperspectief

Tijd voor Verbinding: De volgende stap in patiëntveiligheid zetten we samen

Door gezamenlijk te reflecteren op de kwaliteit en veiligheid van zorg, te bespreken wat er al goed gaat en wat er beter kan en hier ook daadwerkelijk verbeterstappen in zetten wil Tijd voor Verbinding de patiëntveiligheid vergroten.
Organisatie

Treant verbeterde met FRAM-methodiek patiëntveiligheid én gegevensoverdracht

Treant past bij het leren en verbeteren steeds meer het gedachtengoed van Safety-II toe. Het toepassen van een FRAM-analyse op een complex zorgproces is als positief ervaren: zorgprofessionals keken vanuit een ander perspectief naar de eigen werkzaamheden en de samenwerking met andere disciplines. Ze kwamen hierdoor met verbetervoorstellen die daadwerkelijk nuttig zijn voor de praktijk en draagvlak hebben bij de mensen op werkvloer.
Organisatie

Safety-II en actieonderzoek gaan hand in hand

Het UMC Utrecht startte in 2021 een actieonderzoek naar het vergroten van de veiligheid van overplaatsingen van patiënten van de derdelijns NICU naar een perifeer ziekenhuis dichter bij huis. Er werd een lerende cultuur gecreëerd, er kwam consensus tussen de verschillende ziekenhuizen en ouders werden betrokken.
Geïntegreerde zorg

Hoe anders verantwoorden kwaliteit van zorg ten goede komt

Centraal in het denken over Safety-II staat het bevorderen van veerkracht van zorgpraktijken. Om dit te bereiken, is het van belang om processen van onderlinge feedback en reflectie binnen en tussen teams, ook wel ‘horizontale verantwoording’ genoemd, te versterken. Dat blijkt uit het project Ruimte voor Veerkracht.
Organisatie

Freedom in a Frame: Zet zorgprofessionals centraal bij procesverbetering

De hoeveelheid regels en richtlijnen in de zorg kan beklemmend werken voor professionals. Door te kijken naar hun behoeftes, zoals in de Freedom in a frame aanpak, ervaren zij meer autonomie en kunnen zij hun kennis en kunde beter inzetten. Dit zorgt voor een beter proces.
Organisatie

Een rechtvaardige cultuur in zorginstellingen: wat is er nodig en waar liggen uitdagingen?

Wat is er nodig voor de ontwikkeling van een rechtvaardige cultuur in de praktijk? Tegen welke uitdagingen lopen zorgorganisaties aan? We hebben drie ggz-instellingen en twee ziekenhuizen bereid gevonden ons te laten meekijken met hun initiatieven om de ontwikkeling van een rechtvaardige cultuur te bevorderen.
Organisatie

Gevraagd: drastische maatregelen en politieke moed

“Als we niets doen, loopt de zorg helemaal vast.” Deze harde constatering doet Jacqueline Stuurstraat, directeur van de Rotterdamse Zorg, in een interview [LINK] in de special over creatieve oplossingen voor het arbeidsmarkttekort. Alle auteurs die een bijdrage aan deze special hebben geleverd zijn het daar mee eens.
Organisatie

Jos de Blok: ‘Ik pleit voor het vereenvoudigen van het zorgproces’

Dat het anders moet in de zorg om voldoende personeel te hebben om de zorg toegankelijk te houden voor iedereen, is duidelijk, maar hoe? Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg, vindt dat er met name een verschuiving van cure naar preventie nodig is. En minder bureaucratie. “Ik pleit voor het vereenvoudigen van het zorgproces.”
Organisatie
De Veranderaanpak, NVZ,

Groeiend gebrek aan personeel noopt tot scherpe keuzes en gericht beleid

Beschikbaarheid van zorgpersoneel is de grote beperkende factor in de Nederlandse zorg. En dat zal de komende decennia niet veranderen. Meer nog dan financiële middelen, noopt de schaarste aan mensen ons tot het maken van scherpe keuzes in de zorg en beleid om de situatie beheersbaar te houden. Dat vergt onder andere fiscale maatregelen, aandacht voor de balans tussen werk en privé en een selectieve inzet op arbeidsmigratie.