Validering en kennisdeling

Nieuw model Vilans beperkt verplaatsing kwetsbare ouderen

Vilans heeft een model ontwikkeld om te voorkomen dat ouderen bij spoedsituaties onnodig worden verplaatst. Het doel is dat minder ouderen bij een huisartsenpost of spoedeisende hulp terechtkomen.

‘Toetsing aan zorgpraktijk maakt data-analyse effectief’

De toepassing van data-analyse in de langdurende zorg wordt pas effectief als de uitkomsten worden getoetst aan de praktijk. Nauwe samenwerking met zorgprofessionals is dan ook essentieel, omdat zij het beste de praktische impact van ‘harde kennis’ kunnen duiden.

Monitor persoonsgerichte zorg toont wat patiënt verwacht

De monitor persoonsgerichte zorg van Vilans laat zien dat patiënten vaak andere dingen belangrijk vinden dan zorgverleners denken. Een kleine pilot bij huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen levert huisartsen al genoeg handvatten om de patiënt anders te benaderen.

‘Blijven vragen wat ouderen belangrijk vinden’

Bij kwetsbare ouderen is vaak sprake van complexe problematiek. Toepassen van shared decision making is daarom juist bij deze cliëntengroep belangrijk. Samen beslissen leidt vaak tot beter geïnformeerde cliënten en beter overwogen besluiten. Het gebeurt in de praktijk toch nog te weinig,

Prangende vraagstukken in de verpleeghuiszorg

De verpleeghuissector heeft behoefte aan een onderbouwing van handelingswijzen, zodat betere kwaliteit van leven en zorg kan worden gerealiseerd. Het kennisprogramma Waardigheid en trots richtte zich hierop. Voor het kennisprogramma is in kaart gebracht welke vraagstukken binnen de verpleeghuizen leven die verdere onderbouwing of verdiepend onderzoek behoeven.

Vilans maakt opbrengsten vijf jaar Triple Aim openbaar

Vilans is de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij negen proeftuinen voor Triple Aim. In het onlangs verschenen rapport ‘Betere zorg met minder kosten’ staan de resultaten van deze projecten.